Itou Hatasu Rokudan no Shougi Dojo (Super Nintendo)

Voices: