Honkaku Shougi Fuuunji Ryuuou (Super Nintendo)

Voices: