Shinzui Taikyoku Igo Go Sennin (Super Nintendo)

Voices: