Gakko de atta Kowai Hanashi (Super Nintendo)

Voices: