Gamera: Gyaosu Gekimetsu Sakusen (Super Nintendo)

Voices: