Date Kimiko no Virtual Tennis (Super Nintendo)

Voices: