Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS 2 + Jouyou Kanji Jiten (Nintendo DS)

Voices: