Yamakawa Shuppansha Kanshuu: Shousetsu Nihonshi B: Sougou Training (Nintendo DS)

Voices: