Tantei Kibukawa Ryosuke Jiken Tan: Kamen Genei Satsujinjiken (Nintendo DS)

Voices: