Shikakui Atama wo Maruku Suru (Nintendo DS)

Voices: