Saiyuuki: Kinkaku, Ginkaku no Inbou (Nintendo DS)

Voices: