Saitou Takashi no DS de Yomu Sanshoku Ball-Pen Meisaku Juku (Nintendo DS)

Voices: