Naruto RPG 3: Reijuu vs. Konoha Shoutai (Nintendo DS)

Voices: