Kokoro ni Shimiru: Mouhitsu de Kaku: Aida Mitsuo DS (Nintendo DS)

Voices: