Karasawa Shunichi no Zettai ni Ukeru!! Zatsugakuen DS (Nintendo DS)

Voices: