Hissatsu Kung Fu: Kanji Dragon (Nintendo DS)

Voices: