Higurashi no Nakukoru ni Kizuna: Dai-Ni-Kan: Sou (Nintendo DS)

Voices: