Hello Kitty no Gotouchi Collection: Koi no DokiDoki Travel (Nintendo DS)

Voices: