DS Nishimura Kyotaro Suspense: Kyoto, Atami, Zekkai no Kotou Satsui no Wana (Nintendo DS)

Voices: