Zoids - Shirogane no Juukishin (Game Boy)

Voices: