Yomihon Yumegoyomi Tenjinkaisen2 (Game Boy)

Voices: