Tales of Phantasia: Narikiri Dgn (Game Boy)

Voices: