Ojarumaru - Tsukiyoga Ikeno .. (Game Boy)

Voices: