Little Master 2 Raikou no Kishi (Game Boy)

Voices: