Zero the Kamikaze Squirrel (Sega Genesis)

Voices: