Mamono Hunter Youko: Dai-7 no Keishou (Sega Genesis)

Voices: