Lord Monarch: Tokoton Sentou Densetsu (Sega Genesis)

Voices: