King Salmon: The Big Catch (Sega Genesis)

Voices: