Yuujin no Furi Furi Girls (Super Nintendo)

Voices: