Waku Waku Ski Wonder Shoot (Super Nintendo)

Voices: