Utyu no Kishi Tekkaman Blade (Super Nintendo)

Voices: