Takemiya Masaki Kudan no Igo Taishou (Super Nintendo)

Voices: