Shounin yo, Taishi o Idake!! (Super Nintendo)

Voices: