Bishoujo Janshi Suuchiipai (Super Nintendo)

Voices: